เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีบริษัทในเครือเดียวกันที่สิงคโปร์ ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อบริษัทโดยไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่ม เช่น ค่าประกันภัยในกลุ่มที่จ่ายไปและเฉลี่ยมาเรียกเก็บ ค่าบริการรับจัดส่งเอกสารจากต่างประเทศมาให้บริษัท ค่าหมวก โปสการ์ด เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจัดทำและจัดพิมพ์ในต่างประเทศและส่งมาให้กับบริษัท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อบริษัทจ่ายเงินออกไปให้บริษัทในเครือ มีภาระภาษีอย่างไร

          การที่บริษัทจ่ายเงินให้กับบริษัทในเครือในต่างประเทศที่ได้จ่ายไปเพื่อบริษัทโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มดังกล่าว มีภาระภาษีดังนี้           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการของบริษัท  และเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในไทยโดยเฉพาะ บริษัทมีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (13) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ หากบริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ และมิได้เข้ามาประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย บริษัทในเครือไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ดังนั้น เมื่อบริษัทจ่ายเงินออกไปให้บริษัทในเครือที่สิงคโปร์ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทในเครือจ่ายแทนบริษัท และมีหลักฐานการจ่ายเงินระบุชื่อบริษัทเป็นผู้จ่าย เงินทดรองที่เรียกเก็บคืนเท่าที่จ่ายจริง ไม่ถือเป็นการขายสินค้า หรือให้บริการ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม               อย่างไรก็ตาม ในการนำเข้าหมวก โปสการ์ด และเสื้อ บริษัทมีฐานะเป็นผู้นำเข้า ตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว สามารถนำมาถือเป็นภาษีซื้อได้ ตามมาตรา77/1(18)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทมีบริษัทในเครือเดียวกันที่สิงคโปร์ ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อบริษัทโดยไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่ม เช่น ค่าประกันภัยในกลุ่มที่จ่ายไปและเฉลี่ยมาเรียกเก็บ ค่าบริการรับจัดส่งเอกสารจากต่างประเทศมาให้บริษัท ค่าหมวก โปสการ์ด เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจัดทำและจัดพิมพ์ในต่างประเทศและส่งมาให้กับบริษัท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เมื่อบริษัทจ่ายเงินออกไปให้บริษัทในเครือ มีภาระภาษีอย่างไร
พนักงานที่จับฉลากได้ ในงานปีใหม่ต้องเสีย จดทะเบียนที่ตั้งของสำนักงาน ผิดจะต้องทำอ