ผู้ให้เช่าอาคารไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ซึ่งผู้เช่าต้องรับภาระออกภาษีและนำส่งแทน การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร

          สามารถออกหนังสือรับรองโดยระบุว่าผู้จ่ายเงินออกภาษีให้ และจำนวนภาษีเงินได้ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกแทนให้ ต้องนำไปคำนวณเป็นฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทไทยจ่ายค่าขนส่งสินค้าทางทะเลให้กับ