สัญญากู้เงิน จำนวน 40,000 บาท จะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวนเท่าใด และใครเป็นผู้เสียค่าอากรแสตมป์

          สัญญากู้ยืมเงิน ตามลักษณะตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาทหรือเศษของ 2,000 บาทของยอดเงินกู้ เสียอากร 1 บาท หากค่าอากรเกิน 10,000 บาท ให้เสียเพียง 10,000 บาท โดยผู้ให้กู้เป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร และผู้กู้เป็นผู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ดังนั้นสัญญากู้เงิน 40,000 บาท ผู้ให้กู้จึงต้องเสียอากร 20 บาท  ​
ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ถ่ายรูปบน Nexus 6 อย่างไรให้ดูสวยงามกว่า