เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีการไถ่ถอนเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยหรือไม่

          กรณีขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวม RMF ที่มิได้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และมีกำไร ไม่ว่าจะขายก่อนหรือหลังครบ 5 ปี ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่องไม่ยกเว้น  
บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการค้าขาย ต้องจัด แนวทางในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ