เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ลูกค้าของบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ระยะเวลาการเช่ามีกำหนดเวลา 27 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571 โดยคู่สัญญาจะไปจดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน ตามกำหนดวันและเวลาที่ผู้ให้เช่าจะได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าหน้าดินให้แก่ผู้ให้เช่า จำนวน 12,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 5 งวด และตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าอีกเป็นรายเดือน สัญญาเช่าที่ดินต้องชำระอากรในวันใด และคำนวณอากรแสตมป์อย่างไร

          สัญญาเช่าที่ดินกระทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงแต่ทำหนังสือสัญญาเช่ากันเอง จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปี           สัญญาเช่าดังกล่าว เข้าลักษณะแห่งตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์บริบูรณ์ก่อนหรือในทันทีที่กระทำตราสารโดยผู้ให้เช่ามีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ต่อ 1 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า และการที่ผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 12,000,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571 ผู้ให้เช่าจะต้องนำค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายเดือนทั้งหมดเป็นฐานในการคำนวณค่าอากรแสตมป์ โดยไม่คำนึงว่ามีการจ่ายเงินค่าเช่าตามสัญญาแล้วหรือไม่ก็ตาม
ลูกค้าของบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ระยะเวลาการเช่ามีกำหนดเวลา 27 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571 โดยคู่สัญญาจะไปจดทะเบียนการเช่า สำนักงานที่ดิน ตามกำหนดวันและเวลาที่ผู้ให้เช่าจะได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าหน้าดินให้แก่ผู้ให้เช่า จำนวน 12,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 5 งวด และตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าอีกเป็นรายเดือน สัญญาเช่าที่ดินต้องชำระอากรในวันใด และคำนวณอากรแสตมป์อย่างไร
ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม