เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด

บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงานอย่างไร

ต้องเข้าใจก่อนว่าการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน ไม่ได้หักตามใจนายจ้าง แต่เป็นการหักเงินตามกฎหมายร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน แต่จะนำส่งให้ประกันสังคมไม่เกิน 750/เดือน

โดยนายจ้างจะออกให้ 5% และหักจากเงินเดือนพนักงานอีก 5% รวมเป็น 10% หรือเราเรียกเงินส่วนนี้ว่า  “ การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ”  กรณีที่นายจ้างหักออกจากเงินเดือนเลย แล้วตั้งค้างไว้เพื่อจ่ายให้สำนักงานประกันสังคมในเดือนถัดไป

การบันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคม บันทึกได้หลักๆ 2 แบบ ดังนี้

1.กรณีที่พนักงานเงินเดือนถึงเกณฑ์ที่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย

   ตัวอย่าง เช่น  ณ วันจ่ายเงินเดือนพนักงาน  30 ม.ค.  25XX

      Dr.เงินเดือนพนักงานนาย ก  27,000.-

        ประกันสังคมจ่าย    375.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร ( ส่วนต่าง )    25,440.-

  เงินประกันสังคมค้างจ่าย           750.-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย     810.-

  ณ วันจ่าย เงินประกันสังคม

    Dr.ประกันสังคมค้างจ่าย         750.- 

  Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร       750.- 

2.กรณีที่พนักงานเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง เช่น  ณ วันจ่ายเงินเดือนพนักงาน  30 ม.ค.  25XX

Dr.เงินเดือนพนักงานนาย ก  15,000.-

     ประกันสังคมจ่าย      375.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร ( ส่วนต่าง )    14,250.-

เงินประกันสังคมค้างจ่าย         750.-

 ณ วันจ่าย เงินประกันสังคม

Dr.ประกันสังคมค้างจ่าย        750.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร       750.-

รับจดทะเบียนบริษัท นครปฐม ลบแอปพิเคชั่นในหน้า Recent Apps ของบน An