หลักเกณฑ์สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

                 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ตามมาตรา 3(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ดังต่อไปนี้

1   "ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ" หมายความว่า ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าหรือให้บริการ
2   เงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 3   ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขายต้องมีหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนต้องเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรือการให้บริการที่ดีขึ้น หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือการให้บริการของกิจการ และต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4   กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการก่อนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรใหม่ทดแทน
5   ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขายเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ต้องไม่ใช่ทรัพย์สิน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น
6   กรณีที่มีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของประกาศนี้ได้ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ ที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ
พระธาตุพระลอ ลดหย่อนประกันสังคมใช้ได้เท่าไรค่ะ