บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้มูลนิธิผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม่

          มูลนิธิผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่มีรายชื่อได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฏากร จึงไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ สามารถค้นหารายชื่อมูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ได้ที่ www.rd.go.th เมนูบริการข้อมูล รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ​
10 เมนูที่ทำให้สุขภาพฟันที่ดี 1# ปัญหาทางเดินอาหารที่อาจจะกวนใจผู้สูงอายุ