เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดามีอาชีพรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทำสัญญาจ้างกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อไปดำเนินการติดตั้งตามสถานที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการ โดยรับจ้างเป็นครั้งคราวตามสัญญาจ้างแต่ละครั้ง มีหน้าที่นำเอาอุปกรณ์ที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้จัดหามาทั้งหมดไปติดตั้ง โดยได้รับค่าจ้างเมื่อทำงานแล้วเสร็จ แต่ต้องรับผิดชอบในอุปกรณ์สูญหาย สัญญาจ้างทำของดังกล่าวที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          สัญญาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นสัญญาที่ตกลงเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำ และถือเป็นการให้บริการซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(10) และ มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร
บุคคลธรรมดามีอาชีพรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทำสัญญาจ้างกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อไปดำเนินการติดตั้งตามสถานที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการ โดยรับจ้างเป็นครั้งคราวตามสัญญาจ้างแต่ละครั้ง มีหน้าที่นำเอาอุปกรณ์ที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้จัดหามาทั้งหมดไปติดตั้ง โดยได้รับค่าจ้างเมื่อทำงานแล้วเสร็จ แต่ต้องรับผิดชอบในอุปกรณ์สูญหาย สัญญาจ้างทำของดังกล่าวที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี เลิกประกอบการธุรกิจ