บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในสิงคโปร์ และให้บริษัทในสิงคโปร์ส่งสินค้าดังกล่าวให้บริษัทในจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทๆ ต้องนำรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่

          แม้ว่าบริษัทไม่ได้นำสินค้านั้นเข้ามาในไทยหรือไม่มีการส่งสินค้าออกจากไทยเลย บริษัทต้องนำรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศนั้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ​
การคิดค่าบริการทำบัญชี การขายสินค้าและบริการ