ให้บริการยกขนตู้สินค้าเปล่าจากรถลากกึ่งพวงลงสู่หน้าลาน โดยใช้เครื่องมือยก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การประกอบกิจการยกขนตู้สินค้าเปล่าจากรถลากกึ่งพวงลงสู่หน้าลาน โดยใช้เครื่องมือยก เข้าลักษณะเป็นกรณีของผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.106/2544ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลาย