เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการรับซ่อมรถยนต์ เปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์โดยที่มีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอะไหล่ให้เองผู้รับจ้างซ่อมรถยนต์จึงได้รับค่าซ่อม เพียงอย่างเดียวเงินได้ดังกล่าวจัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด มาตราใด และมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละเท่าใด

          กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ถือเป็นการให้บริการรับจ้างซ่อมรถยนต์ เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินจากการประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ถึงแม้ว่า ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาอะไหล่เอง และผู้รับจ้างซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมรถยนต์เพียงอย่างเดียวก็ตาม แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นเงินได้ที่ระบุไว้ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาฯ (43 รายการ) ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560   จึงต้องหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยนำ มาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 ​
ขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันสุดๆ แบบ ภ.ง.ด.2 ไม่มีเงินภาษีที่ต้องชำระจะต้