ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรจะนำมาลงรายการเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีปีปัจจุบันได้หรือไม่

          ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรต้องเฉลี่ยรับรู้เป็นรายจ่ายตามอายุของพันธบัตร ดังนั้น หากบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นรายจ่ายในรอบบัญชีอื่นโดยบันทึกเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีปีปัจจุบันทั้งหมด ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(9) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องบวกกลับในส่วนที่เป็นรายจ่ายของรอบบัญชีอื่น​
บริษัทได้รับชำระเงินงวดแรกและถูกหักภาษี วิธีการ Factory Reset บน LG G3 เพื่อประส