สำนักงานใหญ่นำภาษีซื้อของสาขามาใช้ โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันได้หรือไม่

           สำนักงานใหญ่ไม่สามารถนำภาษีซื้อของสาขามาใช้เป็นภาษีซื้อของสำนักงานใหญ่ เนื่องจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างแยกยื่นแบบแสดงรายการ
บริษัทมีภาษีชำระเกินยกมา (เครดิตภาษี) พั บุคคลธรรมดาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บ้าน