เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยได้ยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ไว้ภายในกำหนดเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552 วันทำการถัดไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุด อยากทราบว่า บริษัทสามารถทดวันในการคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับวันคำนวณเงินเพิ่มเดือนแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มนับเดือนที่สองตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดในวันที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่ หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จะเสียเงินเพิ่มอย่างไรบ้าง

          การยื่นแบบ ภ.พ.30  ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร  กรณีบริษัทยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา หรือยื่นแบบฯ เพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลา  โดยมีเงินภาษีต้องชำระนั้น  ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร  และการคำนวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือนำส่งภาษี จนถึงวันชำระภาษีหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง             กรณีบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2552  และให้ขยายวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2552 เนื่องจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ  จึงให้นับวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545ฯ  เมื่อบริษัทยื่นแบบฯ ฉบับปกติไว้ภายในกำหนดเวลาแล้ว แต่ชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ต้องเสียเงินเพิ่มของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งนั้น โดยไม่รวมเบี้ยปรับ           การคำนวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ หรือนำส่งภาษี จนถึงวันชำระภาษีหรือนำส่งภาษี แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง (คำนวณจากเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมจริง ซึ่งได้จากการนำเอาภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อที่ถูกต้อง และนำเครดิตที่ยกมาจากเดือนก่อนมาหักออก (ถ้ามี) หากชำระภาษีไว้ขาดเท่าใดต้องคำนวณเงินเพิ่มจากจำนวนเงินนั้น)           ดังนั้น  เมื่อบริษัทยื่นแบบฯ เพิ่มเติมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จึงนับเดือนคำนวณเงินเพิ่ม ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545ฯ ได้ดังนี้           1. เงินเพิ่ม 1 เดือน  นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบฯ ดังกล่าว คือ วันที่ 17 มีนาคม 2552  ไปชนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป คือ วันที่ 15 เมษายน 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ จึงให้นับถึงวันทำการถัดไป คือ วันที่ 20 เมษายน 2552 เป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ           2. เงินเพิ่ม 2 เดือน  นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบฯ ดังกล่าว คือ วันที่ 17 มีนาคม 2552  ไปชนกำหนดเวลายื่นแบบฯ คือ วันที่ 15 ของเดือนถัดไป คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552            3. ยื่นแบบฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552  นับเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้  3 เดือน  โดยไม่ทดวันเพิ่ม แม้ระหว่างเดือนคำนวณเงินเพิ่มได้ขยายกำหนดเวลาเนื่องจากตรงกับวันหยุด
บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยได้ยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ไว้ภายในกำหนดเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552 วันทำการถัดไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุด อยากทราบว่า บริษัทสามารถทดวันในการคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับวันคำนวณเงินเพิ่มเดือนแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มนับเดือนที่สองตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดในวันที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่ หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จะเสียเงินเพิ่มอย่างไรบ้าง
สาขา รับจดทะเบียนบริษัท บึงกาฬ