เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุม

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด..............................................

ประชุมครั้งที่ 1 / 25xx

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25xx เวลา 9.00 – 10.00 น.

ประชุม ณ สำนักงานเลขที่ .........................................................................................

 

มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. .........................................................................

2. .........................................................................

3. .........................................................................

โดยมี ............................................. เป็นประธานการประชุม ............................................ ผู้เข้าร่วมประชุม ............................................. ผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องการขอเปิดบัญชีธนาคาร ของบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประธาน ได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่อง การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ของบริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิด - บัญชีออมทรัพย์ กับ ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขา ............................................................ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินการได้ตามที่ประธานเสนอ

 

ระเบียบวาระที่ 2. แต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีเงื่อนไขการลงนาม เบิก ถอน คือ ............................................................................. พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ เป็นผู้กระทำการ ในธุรกรรมทุกอย่างกับธนาคาร ตามระเบียบวาระที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่มีผู้เสนอ

 

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องอื่น ๆ ไม่มี ปิดประชุม เวลา 10.00 น.

 

(ลงชื่อ) ................................................................... ประธานการประชุม

           (...................................................................)

(ลงชื่อ) ................................................................... ผู้เข้าร่วมประชุม

           (...................................................................)

(ลงชื่อ) ................................................................... ผู้เข้าร่วมประชุม

           (...................................................................) 

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ประเภทของสินค้าคงเหลือ แบ่งตามประเภทของธ ค่าใช้จ่ายทางภาษี