เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเช่าซื้อรถยนต์นั่งเป็นเงิน 703,580 บาท ผ่อนชำระ งวดละ 10,753 บาท เป็นเวลา 4 ปี ค่าเสื่อมราคาในปีที่ 1-4 บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของ 703,580 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นถูกต้องหรือไม่ และค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 ต้องคำนวณอย่างไรเนื่องจากไม่มีค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 แล้ว

          ค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของ 703,580 บาท ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527  และข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.3/2527ฯ
บริษัทเช่าซื้อรถยนต์นั่งเป็นเงิน 703,580 บาท ผ่อนชำระ งวดละ 10,753 บาท เป็นเวลา 4 ปี ค่าเสื่อมราคาในปีที่ 1-4 บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของ 703,580 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นถูกต้องหรือไม่ และค่าเสื่อมราคาในปีที่ 5 ต้องคำนวณอย่างไรเนื่องจากไม่มีค่าเช่าซื้อหรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 แล้ว
หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่ ยื่นแบบ ภ.พ.30 ไม่มีภาษีที่ต้องชำระตามแบ