เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภาระภาษี กรณีบริษัทจ่ายเงินช่วยแต่งงาน คลอดบุตร น้ำท่วม ไฟไหม้ และงานศพพนักงาน รวมทั้งบิดา มารดาของพนักงาน

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล           การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เป็นเงินแสดงความยินดี และเงินค่าช่วยเหลือ ตาม 1-4 ดังกล่าว  เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือเป็นการให้โดยเสน่หาของผู้มีอำนาจจ่ายเงินของบริษัท ยิ่งกว่าประโยชน์ทางการค้าของบริษัทโดยตรง จึงมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการของบริษัทโดยเฉพาะ           หากมีระเบียบปฏิบัติของบริษัทชัดเจน และจำนวนเงินไม่สูงจนเกินสมควร บริษัทมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องห้าม  ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ(13) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               (1) เงินแสดงความยินดี กรณีคลอดบุตร ตาม 1 มิใช่เงินได้ที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 2(4) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แต่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา  พนักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  ตามมาตรา 42(10)* แห่งประมวลรัษฎากร               (2) เงินแสดงความยินดี กรณีแต่งงาน และเงินช่วยเหลือ กรณีบิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต/ค่าพวงหรีด ตาม 2-3  เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามมาตรา 42(10)* แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           (* เดิมมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนมีการยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น)           ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมาตรา 4 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42(28) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ ตามมาตรา 48(7) แห่งประมวลรัษฎากร                (3) เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม/ไฟไหม้/แผ่นดินไหว ตาม 4 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 513) พ.ศ.2554 สำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับของผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หรือตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 527) พ.ศ.2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 206)  สำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับของผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
ค่าแรง วิธีในการดูแลผิวพรรณในแต่ละฤดูกาล