เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

มีเงินได้จากการหาบเร่ แผงลอย ตามริมถนน ต้องเสียภาษีใดบ้าง

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้                (1) กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท                (2) กรณีมีสามีหรือภริยามีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท               ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป                                (1) กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท                (2) กรณีมีสามีหรือภริยามีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท               ตาม มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ถือเป็นการขายสินค้า ตาม มาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน ตาม มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร และจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตาม มาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร  พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษีขายตามที่กฎหมายกำหนด ตาม มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทเช่าที่ดินเปล่าเป็นเวลา 3 ปี นำไปส เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ