บัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่อธิบดีกำหนด ยังบังคับใช้อยู่หรือไม่

          ผู้จ่ายเงินยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)  ยังไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกแต่อย่างใด​
วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน บัญชีต้นทุน 15 สมุนไพรที่แก้อาการคันหน้าร้อนได้อย่าง