ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สามารถนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมาเครดิตได้หรือไม่

          กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ในปีภาษี ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร​​
อาหารลดน้ำหนักที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกั สวมบทสุดยอดนักขนย้าย ทำให้เรื่องย้ายบ้าน