ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปไม่เกินอัตราร้อยละ 25 (กรณียื่นแบบเอง) ต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่

          การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยประมาณการกำไรสุทธิขาดไปไม่เกินอัตราร้อยละ 25 (กรณียื่นแบบเอง)            หากยื่นแบบภายในกำหนดเวลา ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม            หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือของภาษีที่ชำระขาด (ถ้ามี) ซึ่งสามารถขอลดได้ ตามข้อ 16(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ ให้เสียในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
ค่ารับรองที่สรรพากรยอมรับ โรคชอบใช้ความรุนแรง อาการทางจิตที่ไม่ควร