ผู้จ่ายเงินได้ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ถูกหักภาษี สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่

          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ได้หักไว้แล้ว จะถือเป็นเครดิตของผู้ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะที่ผู้จ่ายเงินได้ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้แล้วเท่านั้น ตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในไทย เส้นทางชิล เชียงใหม่ - เชียงราย ท่องเที่