เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีรายได้ทั้งจากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและกิจการอื่น บริษัทได้คำนวณกำไรสุทธิของกิจการทั้งสองประเภทแยกต่างหากจากกัน โดยนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่เหลืออยู่ไปใช้เครดิตภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิในกิจการอื่นถูกต้องหรือไม่

          ตามข้อ 5 วรรคสอง ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) ได้กำหนดให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและกิจการอื่นแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ โดยให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน           กรณีที่บริษัทมีการประกอบกิจการทั้งกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและกิจการอื่น ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทได้คำนวณกำไรสุทธิของกิจการทั้งสองประเภทดังกล่าวแยกต่างหากจากกัน ต่อมาได้แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละกิจการไว้แล้ว หากปรากฏว่า กิจการหนึ่งมีเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เสียไว้เกินและมีสิทธิขอคืน แต่อีกกิจการหนึ่งมีภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่ม บริษัทมีสิทธินำภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการที่มีสิทธิขอคืนมาหักกลบกับภาษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่มของอีกกิจการหนึ่งได้
บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ขายรถยนต วิธีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก