การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะ ถึงจะจดจัดตั้งได้ค่ะ wanwan028
ตอบ: คณะบุคคล หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้ตกลงทำกิจกรรมร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรตามอัตราส่วน ที่ตกลงกันหรือแต่ละคนที่ได้ลงทุนในกิจการ การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยก ออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร มีเอกสารที่จะต้องเตรียมดังนี้ 1. แบบ ลป.10.2 การขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 2. หนังสือมอบอำนาจ ( ในกรณีไม่ได้ไปขอบัตรเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 4. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ( ต้องติดอากรแสตมป์ 100 บาทด้วย ) 5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน ) เมื่อเตรียมหลักฐานพร้อมแล้วก็ไปยื่นขอบัตรได้ที่สรรพากรพื้นที่ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่
นโยบายเงินปันผล ทำอย่างไรเมื่อต้องขับรถยนต์ชีวิตไปบนถนนส