บุคคลธรรมดาบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีภาระภาษีอย่างไร

          บุคคลธรรมดาบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดให้ยกเว้นแต่อย่างใด  การโอนที่ดินดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร  มีภาระภาษี  ดังนี้           1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                (1)  ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากที่ดินที่บริจาคให้มูลนิธิเป็นที่ดินที่ได้มาทางมรดก หรือได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้า หรือหากำไร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ผู้โอนสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้โดยไม่ต้องนำเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไปรวมคำนวณกับเงินได้อย่างอื่นก็ได้ ตามมาตรา 48(4) แห่งประมวลรัษฎากร                (2)  ผู้โอนไม่สามารถนำมูลค่าที่ดินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้  เนื่องจากการโอนที่ดินมิใช่เป็นการบริจาคเงิน ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร           2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ หน่วยงานของกรมที่ดิน ผู้โอนต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 50(5) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้                (1)  การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้มาจากการให้โดยเสน่หา  ให้คำนวณหักค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง และคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดคูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร                (2)  การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่น นอกจาก 2.(1) ให้หักค่าใช้จ่าย ตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 165) พ.ศ.2529 เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง จำนวนเงินที่ได้ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 48(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร           3.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                การโอนที่ดินให้แก่มูลนิธิดังกล่าว  ถือเป็นการขาย ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็นที่ดินได้มาทางมรดกไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร           4.  อากรแสตมป์                ผู้โอนที่ดินมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย​
รับทำบัญชี สกลนคร สัญญาซื้อขายผ่อนชำระต้องเสียอากรแสตมป์หร