ร้านขายอะไหล่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ซื้อสินค้ามาโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องทำอย่างไร

          ต้องนำสินค้าที่ซื้อมาโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เมื่อขายสินค้าชิ้นนั้นไปก็ต้องเรียกเก็บภาษีขาย และนำส่งกรมสรรพากร ตามจุดความรับผิดที่เกิดขึ้น ตามมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร 
กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่า บริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเวลา