สมาคมจ่ายค่าเช่าให้บริษัท สมาคมต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้สมาคมจ่ายเงินให้บริษัทเป็นจำนวนเต็ม โดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

          ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ  เนื่องจากสมาคมถือเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ในฐานะผู้จ่ายเงินได้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
แต่งบ้านตามราศีเกิด 12 นักษัตริย์ เพื่อ ข้อมูลจังหวัดเชียงราย