เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินของบริษัท ลูกค้าจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัททุกครั้งที่จ่ายเงิน เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงมีความประสงค์จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าแต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนลูกค้า รวมทั้งไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายฉบับทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่

          การให้ลูกค้าแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการกระทำแทนตัวการ ตามมาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลูกค้าต้องแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนดำเนินการดังกล่าวได้ ตามมาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัทสามารถดำเนินการ ดังนี้            1. การแต่งตั้งตัวแทน               (1) ลูกค้ารายเดิม  ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังลูกค้า โดยมีสาระสำคัญว่า บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าบริการ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 แทนลูกค้า โดยกำหนดระยะเวลาให้ลูกค้าตอบรับเมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นข้อตกลงแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนได้                (2) ลูกค้ารายใหม่ ให้จัดทำหนังสือแต่งตั้ง และมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนอย่างชัดแจ้ง            2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนลูกค้า โดยได้รับการผ่อนผันไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินค่าบริการในทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ วรรค 3 แห่งประมวลรัษฎากร               บริษัทไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายฉบับทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่บริษัทยังคงมีหน้าที่จัดทำรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และบริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว                รายละเอียดของรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้                (1)  คำว่า “รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน... พ.ศ...” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด                (2)  ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีข้อความว่า “ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้จ่ายเงินได้ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้               (3)  ประเภทเงินได้                (4)  ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงินที่จ่ายและจำนวนเงินภาษีที่หักไว้                (5)  ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย            3. เพื่อเป็นการรับรองว่า บริษัทได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนลูกค้าแล้ว ให้บริษัทระบุข้อความเพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีของค่าบริการ โดยมีข้อความว่า บริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ... เป็นจำนวน....บาท แทนลูกค้าแล้ว และจะดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีการ SCAN หรือพิมพ์ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีดังกล่าวด้วย           4. ให้บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 โดยระบุในช่องผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายว่า บริษัทในฐานะผู้กระทำการแทนผู้จ่ายเงินในใบแนบ ภ.ง.ด.53 พร้อมทั้งแนบรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งระบุชื่อผู้จ่ายเงิน จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษี ที่หักไว้ และให้ถือว่าเอกสารรายละเอียดดังกล่าว เป็นใบต่อแบบ ภ.ง.ด.53 ด้วย ซึ่งจะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และให้ถือว่า เป็นบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี ตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบข้อ 7 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๔)          5. เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ให้บริษัทสำเนาแบบ ภ.ง.ด.53 และหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่แสดงการรับชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ​
บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินของบริษัท ลูกค้าจะทำการหักภาษี ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย ให้กับบริษัททุกครั้งที่จ่ายเงิน เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงมีความประสงค์จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าแต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการหักภาษี ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย แทนลูกค้า รวมทั้งไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ที่จ่าย เป็นรายฉบับทุกครั้งที่มีการหักภาษี ที่จ่าย ได้หรือไม่
สอบถามการหางบต้นทุน ห้างฯ มีรายได้เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งถือเป็