เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บิดามารดามีอายุเกิน 60 ปี มีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวในแต่ละปีเกิน 30,000 บาท จากบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ชื่อบัญชีร่วมกัน บุตรสามารถนำบิดามารดาที่มีเงินได้ดังกล่าวมาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้หรือไม่

          ก่อนปีภาษี 2555           กรณีชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อร่วมระหว่างสามีภริยา ดอกเบี้ยทั้งจากบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ของสามี ตาม ข้อ 4(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) และ ข้อ 6 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55)  และ (ฉบับที่ 309) ดังนั้น บุตรจึงไม่สามารถนำบิดาที่มีเงินได้ทั้งปีเกิน 30,000 บาท มาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่หักค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดาได้ โดยถือว่ามารดาเป็นผู้ไม่มีเงินได้ ตาม มาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)           ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แทน ดังนั้นหากสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนเอง ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 ประกอบกับ คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2)           ดังนั้น หากสามีภริยาได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นชื่อบัญชีร่วมกัน ให้แบ่งเงินได้เป็นของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง กรณีดังกล่าว หากบิดามารดาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีไม่เกินคนละ 30,000 บาท บุตรสามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้ ตาม มาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230)
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้า ตรวจสอบ battery บน Nexus 7 (2013) ของเรา