บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร เพื่อสนับสนุนในการบำรุงรักษาและบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ นำใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากกรมศิลปากรเป็นส่วนราชการ ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้บริจาคจึงไม่มีสิทธินำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           อนึ่ง หากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินโดยตรงให้หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ของทางราชการ ก็มีสิทธินำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
มูลนิธิบริจาคเงินให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ถ้าไม่ชำระภาษีจะเป็นอย่างไร