เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น​
ขั้นตอนการเป็นนักการตลาดรถยนต์ที่สุดยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย