ในกรณีแขกของบริษัทเดินทางมาจากต่างประเทศ บริษัทก็จะส่งแขกเข้าพำนักในโรงแรมของผู้ว่าจ้างที่บริษัทบริหารอยู่ ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น คือ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถเช่า ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม เมื่อแขกของบริษัทเดินทางกลับ ทางโรงแรมก็จะส่งใบแจ้งหนี้มายังบริษัท โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัท สามารถนำเอาภาษีมูลค่าเพิ่ม มาเป็น " ภาษีซื้อ " หักออกจาก " ภาษีขาย " ในแต่ละเดือนภาษีของบริษัท ได้หรือไม่

          ค่าใช้จ่ายการให้บริการรับรองแขกของบริษัทตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการรับรองให้กับแขกของบริษัท ดังนั้น ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการรับรอง จึงต้องห้ามไม่ให้นำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)
ในกรณีแขกของบริษัทเดินทางมาจากต่างประเทศ บริษัทก็จะส่งแขกเข้าพำนักในโรงแรมของผู้ว่าจ้างที่บริษัทบริหารอยู่ ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่าง เกิดขึ้น คือ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถเช่า ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม เมื่อแขกของบริษัทเดินทางกลับ ทางโรงแรมก็จะส่งใบแจ้งหนี้มายังบริษัท โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัท สามารถนำเอาภาษีมูลค่าเพิ่ม มาเป็น " ภาษีซื้อ " หักออกจาก " ภาษีขาย " ในแต่ละเดือนภาษีของบริษัท ได้หรือไม่
เครื่องดื่มสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ บุคคลธรรมดาประกอบกิจการขนส่ง หักค่าใช้จ่