บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทอื่น เมื่อจ่ายดอกเบี้ยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร  หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 4(3)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องปิดอากร สร้างโปรแกรมระบบบัญชี