เงินได้ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ระบุชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือเด็กชาย ธนพัฒน์ โดย นายประชา พนมสารนรินทร์ ดอกเบี้ย ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ของใคร

          หากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ระบุชื่อ เด็กชาย ธนพัฒน์ โดย นายประชา พนมสารนรินทร์ และระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นของ เด็กชาย ธนพัฒน์ กรณีดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของ เด็กชาย ธนพัฒน์
ตัดบัญชีทรัพย์สิน วัดศรีรองเมือง