ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า

บริษัทประกอบกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจะจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายในส่วนที่เกิน 1 ล้านเหรียญต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายทุกเดือนหากยอดขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจะนำเงินที่จ่ายให้กรรมการดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
ตอบ: การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเป็นการจ่ายโดยกำหนดจากยอดขายของกิจการมิได้กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีสิทธินำเงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร.
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น ส การค้าอสังหาริมทรัพย์