เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดาซื้อบ้าน ราคา 6,000,000 บาท จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนใดได้บ้าง

          การหักลดหย่อนของผู้มีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเป็นกรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่รวมถึงกรณีซื้อบ้านด้วยเงินสด           หากเป็นการซื้อบ้านใหม่ สำหรับปีภาษี 2552 จะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)           สำหรับปีภาษี 2554-2555 มาตรการภาษีบ้านหลังแรก จะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)           สำหรับปีภาษี 2558-2559 มาตรการภาษีบ้านหลังแรก จะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 313) พ.ศ.2559 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
การลงบัญชีในกร๊ซื้อของในนามบุคคลแล้วพึ่ง ผู้มีเงินได้อายุ 55 ปี และเป็นคนพิการ มี