บุคคลธรรมดาให้เช่าที่ดินตาย ปีถัดไปให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และนำใบเสร็จรับเงินตามแบบ ภ.ง.ด.93 มาเครดิตได้

           เมื่อนางสาว น ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินถึงแก่ความตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ย่อมตกทอดไปยังทายาทโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาเช่าที่ดินที่นางสาว น ทำไว้กับบริษัทย่อมไม่ระงับเพราะเหตุความตายของนางสาว น             อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าที่ดิน เงินได้ค่าเช่าจึงเป็นเงินได้ของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้นำจำนวนเงินได้พึงประเมินและภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.93 ที่ได้ยื่น และชำระภาษีเงินได้ไว้ล่วงหน้าแล้วในนามนางสาว น ในแต่ละปีภาษีมารวมคำนวณภาษีและเครดิตออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในแต่ละปีได้โดยอนุโลม จนกว่าจะครบระยะเวลาการเช่า โดยผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษีในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ตามมาตรา 57 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร  ดังนั้น ให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี ดำเนินการดังนี้            1. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง  และเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่นคำร้อง ตามแบบ ล.ป.10.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน                (1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนา                 (2) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนา             2. ทำหนังสือขออนุโลมให้เป็นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2552 - 2553 ที่ได้ยื่นในนามนางสาว น เป็นแบบ ภ.ง.ด.90 ของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง              3. ปีภาษี 2554 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และนำใบเสร็จรับเงินจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ในนามของนางสาว น มาเครดิตออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ  ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
ไลฟ์สไตล์แบบคนกรุง ถั่วดำ สารอาหารที่มีคุณค่าต่อทางร่างกาย