บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2546 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ถึงปี 2548 มีรายได้ 1,500,000 บาท 1,000,000 บาท และ 1,200,000 บาท ตามลำดับ บริษัทจึงมีรายได้แต่ละปีไม่ถึง 1,800,000 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงขอทราบว่า บริษัทมีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/10(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (ไม่เกิน 1,800,000 บาท) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และ คำว่า “ปี” ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลให้นับตามรอบระยะเวลาบัญชีเว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ ถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อบริษัทมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1,800,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงเข้าตามหลักเกณฑ์ที่จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 85/10(2) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2546 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ถึงปี 2548 มีรายได้ 1,500,000 บาท 1,000,000 บาท และ 1,200,000 บาท ตามลำดับ บริษัทจึงมีรายได้แต่ละปีไม่ถึง 1,800,000 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงขอทราบว่า บริษัทมีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
วิธีการโอนข้อมูลต่างๆ จาก iOS ไปยัง Andr หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานฝึกอบรมภายนอกที่จะ