ภาษีเงินได้นักแสดง

 การหักภาษีเงินได้นักแสดง
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ค่าแสดงสาธารณะแก่นักแสดงสาธารณะ ต้องคำนวณหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ให้คำนวณหัก ภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้คำนวณหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนดในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ถ้าผู้จ่ายเงินได้ให้นักแสดงสาธารณะเป็นองค์กรของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่หักภาษีในอัตราร้อยละ 1.0
                                                                                                                        การหักภาษีเงินได้นักแสดง

ต้องการเปิด หจก. เกี่ยวกับการรับทำงานโคร ค้าปลีกเมืองไทยมีการปรับตัวเพื่อรองรับกา