บริษัทว่าจ้างบริษัท ก. ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกอบกิจการขายน้ำมันพร้อมขนส่ง และให้บริการขนส่งน้ำมันในราชอาณาจักร การให้บริการขนส่งน้ำมันของบริษัทให้แก่ลูกค้า บริษัทผู้ว่าจ้างต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าขนส่งดังกล่าวหรือไม่ และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าไร

           การประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันพร้อมกับขนส่งน้ำมันให้ด้วยไม่ว่าการขนส่งสินค้านั้นจะใช้ยานพาหนะของตนเองหรือจ้างบุคคลอื่นส่งให้ ผู้ขายต้องนำมูลค่าทั้งหมดจากการขายสินค้าซึ่งรวมค่าขนส่งด้วยมาคำนวณเป็นฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร แต่การประกอบกิจการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 12/4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทว่าจ้างบริษัท ก. ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกอบกิจการขายน้ำมันพร้อมขนส่ง และให้บริการขนส่งน้ำมันในราชอาณาจักร การให้บริการขนส่งน้ำมันของบริษัทให้แก่ลูกค้า บริษัทผู้ว่าจ้างต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าขนส่งดังกล่าวหรือไม่ และต้องหักภาษี ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าไร
ธุรกิจรับจ้างทำของ ของดีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์