ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องการผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) สามารถตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากรว่า มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ หรือขาดต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ได้จากที่ใด

          ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  เมนู => ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี => รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี => สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องการผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) สามารถตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากรว่า มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ หรือขาดต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ได้จากที่ใด
App Extensions อีกหนึ่งช่องทางการ Share ธุรกิจรับจ้างทำของ