ห้างมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของปี ได้แจ้งเลิกประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ไว้แล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่ชำระบัญชีเสร็จ ถ้าระยะเวลาการชำระบัญชี เกินกว่า 12 เดือน ห้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 อย่างไร

          วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีตามข้อเท็จจริง ห้างซึ่งได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวไว้แล้ว แต่การชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น ให้ถือว่าห้างยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี ตามมาตรา 1249 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นห้างยังมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมงบการเงินต่อไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนการชำระบัญชีเสร็จ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก) ​
ห้างมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของปี ได้แจ้งเลิกประกอบกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ไว้แล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่ชำระบัญชีเสร็จ ถ้าระยะเวลาการชำระบัญชี เกินกว่า 12 เดือน ห้างต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 อย่างไร
กิจกรรมตอนเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่าง สำนักงานบัญชี พัทลุง