บริษัทได้โอนขายอสังหาริมทรัพย์และเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมที่ดินแล้ว แต่บริษัทได้คิดราคาขายต่ำไป ทำให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะต่ำไปต้องทำอย่างไร

          ตามข้อ 5(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.82/2542ฯ กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วแต่ชำระไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า และเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยให้ยื่นแบบฯและชำระภาษี พร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม​
แครอทผักสารพัดประโยชน์ เพื่อสุขภาพร่างกา มาตรฐานของผู้สอบบัญชี ตมีอะไรบ้างค่ะ