บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2553 โดยใช้ระบบ windows7 / vista ได้หรือไม่

          กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2553  ผ่านอินเทอร์เน็ต  ผู้มีเงินได้สามารถใช้บริการได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554  โดยระบบยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ดีกับ  Internet Explorer 5.5+ / Netscape Communication 6+            ทั้งนี้  ในปีภาษี 2553 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7  หรือ  Windows Vista ได้  แต่ไม่รวมถึงการเลือกแฟ้มข้อมูลยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่บันทึกจากโปรแกรม ภ.ง.ด.90/91 Offline มา Upload  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 
อาการทางจิต โรคชอบพูดโกหก บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ต้องออก