เงินได้ที่พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้รับจากธนาคารฯ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          เงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ.2509​
บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทเปิดสาขาเพิ่มต้องแจ้งกรมสรรพากรขอม