เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม ทำไมกรมสรรพากรจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

          เนื่องจากกองทุนรวมจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จึงไม่ใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อกองทุนรวมจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไร จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำน หักณที่จ่าย ของ บริษัทBOI