เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต.

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานของสำนักงานสอบบัญชีสภา วิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานของสำนักงานสอบบัญชี โดยการประกาศกำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแจ้งชื่อลูกค้า ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บ ทั้งๆ ที่สำนักงานสอบบัญชีก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อยู่แล้วสภา วิชาชีพบัญชีฯ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้สอบบัญชี และหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า โดยกฎหมายการตรวจสอบคุณภาพงานผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี มิใช่เป็นหน้าที่โดยตรงของสำนักงาน ก.ล.ต. หากแต่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และเท่าที่ทราบในอารยะประเทศก็มิได้ถือเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยอนึ่ง จากการประชุมคณะกรรมการ กกบ. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมก็มีความเห็นว่า การควบคุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชี เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กกบ. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และได้มีมติให้จัดเสนอรูปแบบคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานสอบ บัญชีและกรอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชี ตามหลักการที่เป็นสากลมาให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วยสภา วิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นว่าเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกรรมการ กกบ. ด้วยท่านหนึ่ง น่าจะยุติการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อรอฟังการพิจารณาของ คณะกรรมการ กกบ. ในการประชุมครั้งต่อไปก่อนสภา วิชาชีพบัญชีฯ ขอยืนยันความเห็นว่า หน้าที่การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ กกบ. และสภาวิชาชีพบัญชีฯ แต่ สำนักงาน ก.ล.ต. น่าจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้มีการบริหารจัดการให้ถูก ต้อง โปร่งใส และเหมาะสม เพื่อแสดงข้อมูลผลการบริหารจัดการกิจการให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนมากกว่าที่มา สภาวิชาชีพบัญชีRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: wanwan034
บุคคลธรรมดาประกอบกิจการให้เช่ารถแท็กซี่ เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม ทำไมกรมสรรพ