ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเสียค่าปรับเท่าใด

          เสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ. ศ.2559 แต่ในทางปฏิบัติ มีข้อผ่อนปรนการปรับ  โดยกำหนดค่าปรับ ดังนี้           กรณียื่นแบบไม่เกิน 7 วัน  นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา ปรับขั้นต่ำกระทงละ    100 บาท            กรณียื่นแบบ     เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา ปรับขั้นต่ำกระทงละ    200 บาท            กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด                              ปรับขั้นต่ำกระทงละ 1,000 บาท           หากมีเงินภาษีต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า