บริษัทผลิตโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปขายผ่านไอทีสโตร์ มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

          ค่าตอบแทนการเขียน การใช้ หรือการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ขายโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี License หรือไม่ ถือเป็นการจ่ายค่าแห่งลิขสิทธิ์ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย                 กรณีบริษัทขายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปให้แก่ไอทีสโตร์ แล้วนำโปรแกรมที่ซื้อจากบริษัทไปขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นนิติบุคคล เงินได้ที่บริษัทและไอทีสโตร์ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ 
บริษัท เปลี่ยนคน ชื่อผู้ทำบัญชี ได้หรือเ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้จัดทำบัญชีขึ้น